Regulamin rekrutacji do Technikum Akademickiego w Legnicy

  1. Rekrutację do klasy pierwszej Technikum Akademickiego w Legnicy, zwanym dalej „TA” przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
  2. O przyjęcie do pierwszej klasy TA może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył 8-letnią szkołę podstawową.
  3. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do TA składają w sekretariacie TA dokumenty, o których mowa w punkcie 4, zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalanym corocznie i udostępnianym publicznie przez TA.

Potwierdzenie przez ucznia woli podjęcia nauki w TA odbywa się poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

a) podania o przyjęcie do TA (dostępne na stronie internetowej szkoły) lub rejestrację i wygenerowanie podania poprzez nabór elektroniczny na platformie Vulcan,

b) świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub jego kserokopii (najpóźniej dwa dni od daty otrzymania),

c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

d) dokumentów potwierdzających indywidualne osiągnięcia w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych,

e) trzech fotografii,

f) karty zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu (odpowiednio technik informatyk, technik automatyk oraz technik energetyk), jeśli uczeń składa podanie na kilka zawodów, zaświadczenie powinno zawierać wybrane zawody,

g) innych posiadanych przez kandydata dokumentów.

5. W przypadku posiadania przez TA wolnych miejsc odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca.

6. W przypadku większej liczby kandydatów o przyjęciu do TA decyduje rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

Afghanistan